KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. YEŞİL HOLDİNG A.Ş. (YEŞİL HOLDİNG) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz (YEŞİL HOLDİNG işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.).

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
YEŞİL HOLDİNG tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde YEŞİL HOLDİNG tarafından işleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve bilgilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Bu kapsamda kişisel verileriniz, YEŞİL HOLDİNG veya YEŞİL HOLDİNG adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, aşağıda ki sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir; • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz iletişim formu, • Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, fotoğraflar, elektronik postalar, faks, mektup ve belgeler • İnternet sitelerimizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, • Sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar), • Çalışanlarımız, • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
YEŞİL HOLDİNG olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde YEŞİL HOLDİNG’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Toplanan kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alınabilmesi, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YEŞİL HOLDİNG, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse bilgi talep etme,
c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f. KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için http://www.yesilholding.com/ adresindeki dijital veya şirket merkezimizde bulunan matbu “KVKK Başvuru Formu” belgesini doldurarak;
• Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz.
• İadeli taahhütlü Posta yolu ile gönderebilirsiniz.
• Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak, şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine başvurunuzu iletebilirsiniz.

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre yapılacak masrafları tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

YEŞİL HOLDİNG A.Ş.
Posta adresi: Yılanlı Ayazma Yolu No: 15 Kat: 14 Yeşil Plaza Topkapı / İstanbul